เกณฑ์จริยธรรม รพ.กาบเชิง

แนวทางการ ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลกาบเชิง

ประกาศแผน 2563 (2562-11-20)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ)

ทุก 6 เดือน ปีงบประมาณ2563

แผนครุภัณฑ์ 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2563
แผนเวชภัณฑ์ 2563