ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ปี 2562

     นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกได้เห็นถึงความพร้อมรับผิดของผู้บริหาร ในการที่จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต ณ.ห้องประชุมอัมพรพิมาน โรงพยาบาลกาบเชิง  
วันที่ 25 มีนาคม 2562  

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1 ผู้บริหารหน่วยงาน

2 นโยบายของผู้บริหาร

3 โครงสร้างหน่วยงาน

4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

6 ยุทธศาสตร์

7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct )

บอร์ดย่อย: ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

EBIT1, EBIT2, EBIT3, EBIT4, EBIT5, EBIT6, EBIT7, EBIT8, EBIT9

บอร์ดย่อย: EBIT10, EBIT11, EBIT12, EBIT13, EBIT14, EBIT15, EBIT16

 

บอร์ดย่อย: EBIT17

 

บอร์ดย่อย: EBIT18, EBIT19, EBIT20, EBIT21, EBIT22, EBIT23, EBIT24

 

บอร์ดย่อย: EBIT25, EBIT26