ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ปี 2563

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”
โรงพยาบาลกาบเชิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-------------------------------
             ข้าพเจ้า นายอภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความซื่อตรง จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าใน พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักฐานสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และทำหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลกาบเชิง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยม ในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงปฏิบัติตนตามค่านิยมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
          และข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1 ผู้บริหารหน่วยงาน

2 นโยบายของผู้บริหาร

3 โครงสร้างหน่วยงาน

4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

6 ยุทธศาสตร์

7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct )

  EBIT1
  EBIT2
  EBIT3
  EBIT4
  EBIT5
  EBIT6
  EBIT7
  EBIT8
  EBIT9
  EBIT10
  EBIT11
  EBIT12
  EBIT13
  EBIT14
  EBIT15
  EBIT16
  EBIT17
  EBIT18
  EBIT19
  EBIT20
  EBIT21
  EBIT22
  EBIT23
  EBIT24
  EBIT25
  EBIT26